��������� �������. �������, ������� ����� � ����������� �����������, ����������, ����������, �������������� � �����������.

9303 ��������   1158  ��������   433 ����� �����������  � �������

 

����������� �����������

����� �������� �����������

����� ���������

������� �������� ����������

������� ��������

������ �� ������������

���, ������

����, ���

�������

�����������

����-������

�����-������

�����������

������

������

��������

����������

������������

���

���

������������

�����������

� ����� ����� ������ ����������� �� 1200 ����

�����

������������: 15.2.2008

� ����� ������������ ������� ������������ ��������� ��������, ���������� ������������� � ��������. ����� �� ����������� ������ ������� �� ���������� ���������, ������ ����� ����������� �� ��������. ����������� �������� ���� �� ���������� ������� �45, �� ������� ��������� ������� �������� ������ ���� ������, � ����� �� ������������� ����� ������� � 41 – 700 ����. ��� �������� ����������� ��������� ����� ��������������.

������������ � ������� ������� ������� ������ ��� � ����� �������� ���� – ����� ������ ������� ����� � �������������.

�������� ������� ������� ������ ����������� ���, ���, ��� ���������, ������ �� �����. � �� �� ������ �����-�� �����. �� ��� ���, ���� ���� �� ������, ��� �������� ��������� ���� ������� ����� � ������ ������������ �������� "����������", – ������� ������������ ������� ���������� ������ ������� ���� ����������. – �� ���������, ��� ����� �������������� �� ���� ������ – ������ ��� �����������, ��� ����� ��� ����������, ������������� ����������, �� ��� ������� ��. � ������ ������, ��� ������� ������. ����� ��� ��������, � ������ �� �� ����� ����

�������� � ������ ������������ ����� �� ���������, ������� ������������ �������� ����������� �� ���������, ���� ����� � ������ ���������, ����� �� �����, ����� ������� ����� ������, ����� �������� �������, � ������� – ���� ���� ������ ������ �����.

– ����� ���� ����� ��� ������, ������ ������� – �������� ��������� ������. � ������ ��� ������� � 1989 ����, � ��� ��� ������ ����� ����, – ������� ������ ��������. – ��� ��� ������? ��� ����� ������, � �� �����������.

– ������ ����� �����-�� ���� ��������� ������ ����� �����, �� �� �� �� �������, – ������� �������� 45-� ������� ����� ��������. – ����� ��� ������ �� �����, ������ ���������������� ������.

�� �� ������� � �� ������� � 41, ��� ������� ���� ������������ ������. ���� �������� ������� ������ ������������� � ���������� �������� � ���.

– ������� ������� �� �����, �� ����� �������� �����, ���� �������� – ����� ��������, �� ������ �� ������, – ������ ����� ��������. – � ���� �� ��� �������� – ����� ���-�� ������.

– �� ������� ������� � ����� �������� � ��������� ���, � ������ ������ � �����������, – ������� ������������� ������������ ������ ������� � 41 ���������. – ������� ������ – ������������� ���� �������, � ����� ��� ����� ���-�� ��������. ���� � ��� ������� � �������������� ������������, ��� �� ������, ��� �� �������� � ���� �� � ���, ���, � ��� ���� ���������� – � ��� ���.

��������, ��� � ������� ���� ��� ��� ���������� �� ����� 600 ����������� �������, ���� �� ������ �� �������� ����� "����������".

<<< � �������� ����� ��������� ����������� "������"         ������� Hyundai ����������� � 2,5 ���� >>>


����� ����� | � �������